Νόμος .4250/2014

Posted on April 15, 2014, 10:13 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 2 secs

pasonop_orangeΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Αρ. Φύλλου 74 – ο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».

Στο σχετικό Νόμο αναφέρονται, κυριότερα, οι καταργήσεις – συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, οι αποσπάσεις – μεταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Νόμο, κατά τη διαδικασία «διαθεσιμότητας» υπαλλήλων του Δημοσίου.

download icon

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.