Υπόμνημα στο Υ.Υ.Κ.Α κατέθεσε η Πα.Σ.Ο.Νο.Π ενόψει της επεξεργασίας και ψήφισης του νέου ενιαίου μισθολογίου.

Posted on October 10, 2014, 1:02 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κ. Αν. Υπουργέ,

Ενόψει της επεξεργασίας και ψήφισης του νέου ενιαίου μισθολογίου, του οποίου η «φιλοσοφία», όπως διαδίδεται, συνοψίζεται στη διεύρυνση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των υπαλλήλων ανώτατης εκπαίδευσης και εκείνων με δευτεροβάθμια ή υποχρεωτική εκπαίδευση, χωρίς αλλαγή του δημοσιονομικού κόστους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία έχει διαμορφωθεί στη καθημερινή πρακτική των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και χρήζει ανάλογης σημασίας και προσοχής εκ μέρους σας.

Αφορά στους Βοηθούς Νοσηλευτών (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και στην παροχή της πραγματικής εργασίας εκ μέρους των στα Δημόσια Νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών διέπονται από ειδικό καθεστώς (Π.Δ. 210/2001 «Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών Διπλωματούχων ΟΕΕ»), τους χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος «Βοηθού Νοσηλευτή», τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, καθώς και οι μισθολογικές απολαβές διαφέρουν από των Νοσηλευτών (ΤΕ/ΠΕ).

Ωστόσο, εν τοις πράγμασι αυτό αποτελεί θεωρητικό μόνον πλαίσιο, καθώς στη καθημερινή πρακτική οι «Βοηθοί Νοσηλευτών» παρέχουν πραγματική νοσηλευτική εργασία καθ’ όλα όμοια με τους ανώτερης κατηγορίας ΤΕ/ΠΕ νοσηλευτές, διενεργούν νοσηλευτικές πράξεις άνευ της ύπαρξης οποιαδήποτε υπεύθυνου νοσηλευτή ΤΕ/ΠΕ, αντιμετωπίζονται ως νοσηλευτές από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, καθώς τίθενται σε βάρδιες ως υπεύθυνοι νοσηλευτές και εν γένει εκτελούν επιτυχώς τα ανατιθέμενα σ’ αυτούς καθήκοντα.

Η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε λόγω της εκτεταμένης έλλειψης προσωπικού στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και της ανάγκης προστασίας της υγείας των ασθενών και εν γένει της δημόσιας υγείας. Δεδομένου αυτού και της αδυναμίας κάλυψης κενών θέσεων νοσηλευτών, όπως οι ανάγκες του εκάστοτε Νοσοκομείου εμφαίνονται στον Οργανισμό αυτού, οι ελλείψεις καλύπτονται πραγματικά από τους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών.

Στο πλαίσιο της διαμορφωμένης επί σειρά ετών κατάστασης στα Δημόσια Νοσοκομεία και προκειμένου να αποφευχθεί μια μεγάλη αδικία κατά των εργαζόμενων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, που μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την άρνηση διενέργειας όσων μέχρι σήμερα πράττουν και εν τέλει την κατάρρευση του συστήματος υγείας και των απανταχού Νοσοκομείων, που ήδη βρίσκονται σε οριακή κατάσταση,

ΖΗΤΟΥΜΕ από Εσάς να προβλεφθεί ρητώς η εξαίρεση από τις ρυθμίσεις περί μειώσεων των μισθολογικών απολαβών των εργαζόμενων ΔΕ «Βοηθών Νοσηλευτών».

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών διέπονται από το Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/Α/24-7-2001), το οποίο καθορίζει τον επαγγελματικό τίτλο και την άδεια άσκησης επαγγέλματος «Βοηθού Νοσηλευτή» και περιγράφει στο αρ. 2 αυτού τα καθήκοντα που οφείλουν να εκτελούν οι Βοηθοί Νοσηλευτών, κατόπιν ανάθεσης από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας ανώτατης τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΤΕ/ΠΕ). Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι μπορούν να εκτελούν οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη που ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο Βοηθός νοσηλευτή δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει, με ασφάλεια για την υγεία του αρρώστου, την εν λόγω εργασία. Πέραν των ανωτέρω ασκούν επίσης επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες.

Στην καθημερινή πρακτική όμως πέραν αυτών των καθορισμένων πράξεων, οι Βοηθοί Νοσηλευτών, ασκούν νοσηλευτικές και ιατρικές πράξεις άνευ περαιτέρω προϋποθέσεων, όπως ακριβώς οι Νοσηλευτές.

Συγκεκριμένα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών και οι νοσηλευτικές πράξεις που ασκούν ορίζονται στο Π.Δ. 321/1989 (αρ. 1 παρ. 2), τα οποία βέβαια εμφανίζονται περιορισμένα σε σχέση με αυτά που στην πραγματικότητα πράττουν καθημερινώς.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ/ΠΕ έγκειται στην ευθύνη που φέρουν για τις νοσηλευτικές πράξεις που ασκούν, δηλαδή οι Νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ αποφασίζουν και φέρουν την ευθύνη εκτέλεσης των νοσηλευτικών πράξεων, ενώ οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών θεωρητικά ασκούν τα καθήκοντά τους κατόπιν ανάθεσης από τον υπεύθυνο νοσηλευτή, αλλά και εκτελούν και οποιαδήποτε άλλη νοσηλευτική πράξη κατόπιν ανάθεσης, αλλά και υπό την αποκλειστική ευθύνη του νοσηλευτή.

Τα όρια αυτά στην πράξη καταργούνται και οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών ασκούν πάσης φύσεως νοσηλευτικά καθήκοντα και πράξεις, ακόμη και ιατρικές πράξεις, προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, φέροντας την ευθύνη αυτών. Μάλιστα τίθενται σε βάρδιες από τις Διοικήσεις ως υπεύθυνοι νοσηλευτές, τις οποίες πραγματοποιούν επιτυχώς.

Οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις των Νοσοκομείων, που πάσχουν από έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Η συνεισφορά στην βιωσιμότητα των Νοσοκομείων και στη προστασία της δημόσιας υγείας είναι σημαντική και αναγκαία. Ενόψει δε της αδυναμίας κάλυψης των ελλείψεων αυτών η συνέχιση του έργου τους είναι εξίσου απαραίτητη.

Στο πλαίσιο αυτό η μείωση των απολαβών τους για το λόγο ότι είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάλληλοι αποτελεί μέτρο εξαιρετικά άδικο. Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπ’ όψιν Σας η ιδιαίτερη αυτή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη πραγματικότητα των Δημόσιων Νοσοκομείων και προβλέψετε την εξαίρεση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών από τις ρυθμίσεις του νέου ενιαίου μισθολογίου.

Ε.Ε  Πα.Σ.Ο.Νο.Π

logo arth