Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις – ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Posted on October 30, 2014, 11:15 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»- ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

 

Διαβάστε την Σχετική Εγκύκλιο Εδώ:  Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»– ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ