Παλιοί και νέοι δικαιούχοι του επιδόματος ΒΑΕ- Για πόσο καιρό ακόμα;

Posted on November 27, 2017, 12:09 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 8 secs

 

24/11/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Παλιοί και νέοι δικαιούχοι του επιδόματος ΒΑΕ-

Για πόσο καιρό ακόμα;

Ερώτημα σχετικά με τηνΚαταβολή του  Επιδόματος  Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Νοσηλευτικό Προσωπικό (Νοσηλευτές ΠΕ-ΤΕ,ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών , Μαίες / Μαιευτές , Επισκέπτες Υγείας)  ΕΣΥ/ΠΕΔΥ και μετά το πέρας της  31-12-2017″ απέστειλε η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π), τόσο στο Υπουργείου Υγείας όσο και στο, Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού εδώ και ένα χρόνο έχει ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς με έγγραφα, θεσμικές συναντήσεις, και Παραστάσεις Διαμαρτυρίας προκειμένου έγκαιρα να αποφευχθεί μια πιθανή δυσάρεστη έκπληξη οικονομικής φύσης στο εισόδημα του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Χώρας.

Με αφορμή, επομένως, την σχετική Εγκύκλιο 33 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ.οικ.39456/17-11-2017 προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας με Θέμα :  «Εφαρμογή  των διατάξεων του ν. 4483/2017 ¨ Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού ̟Πλαισίου  οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης  Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία,  τα οικονομικά και το ̟προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», και επί του άρθρου 98 παρ.1,2,3 που αφορά το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και του δικαιούχους που προστίθεται για το εν λόγω επίδομα αλλά και σύμφωνα  με την υπ. αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015(176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου ,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις, και επί του άρθρου 18 που αφορά στην καταβολή επιδόματος  επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011, όπου και επισημαίνεται η ρητή δέσμευση περί της επικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τις 31-12-2017, η Πα.Σ.Ο.Νο.Π ζήτησε από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής του ΥΥΚΑ να διευκρινιστούν τα κάτωθι:

  • για πόσο χρονικό διάστημα θα καταβάλλεται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Νοσηλευτικό Προσωπικό ΕΣΥ/ΠΕΔΥ ενώ είναι σε ισχύ η δέσμευση περί της επικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή

νομοθεσία μέχρι τις 31-12-2017;

  • Ποιες θα είναι οι σχετικές ενέργειες σας προκειμένου να αναπληρωθεί τυχόν η μισθολογική απώλεια του εν λόγω επιδόματος από το Νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ/ΠΕΔΥ, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία των ΒΑΕ επαγγελμάτων και λαμβάνει επίδομα της τάξεως των 150 ευρώ μηνιαίως;

Και αναλόγως και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ζητήθηκαν διευκρινήσεις

  • σχετικά με το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην οποία αναφέρεται η ως άνω εγκύκλιος του ΓΛΚ
  • σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης προκειμένου να αναπληρώσει τυχόν τη μισθολογική απώλεια του εν λόγω επιδόματος από το Νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ/ΠΕΔΥ, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία των ΒΑΕ επαγγελμάτων και λαμβάνει επίδομα της τάξεως των 150 ευρώ μηνιαίως.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι  στις πάγιες προτάσεις της Πα.Σ.Ο.Νο.Π , είναι το Ειδικό Κλαδικό Μισθολόγιο ( ένταξη του εν λόγω επιδόματος στο μισθό) στο πλαίσιο σύστασης Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου για το σύνολο της Νοσηλευτικής Κοινότητας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πα.Σ.Ο.Νο.Π

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.