Δικαστική Διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα και Επιδόματος αδείας,

Posted on January 30, 2019, 9:33 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 5 secs

 Δικαστική Διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα και Επιδόματος αδείας, τα οποία έπαψαν να καταβάλλονται από 01.01.2013 δυνάμει του άρθρου πρώτου , της παραγράφου Γ, υποπαράγραφος Γ.1 « Μισθολογικές διατάξεις Δημοσίου Τομέα»  περ.1 του ν.4093/2012.

 

Αγαπητοί εργαζόμενοι ,

Θα θέλαμε, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα έτη κυρίαρχα σε θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής και εν γένει εργασιακής κατάστασης  του νοσηλευτικού προσωπικού με εκπόνηση γνωμοδοτήσεων , με κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης καθώς και αγωγών στα αρμόδια δικαστήρια, να σας ενημερώσουμε για μια σημαντική εξέλιξη που σημειώθηκε πρόσφατα στο χώρο των υπαλλήλων του Δημοσίου και αφορά την αντισυνταγματικότητα της ανωτέρω διάταξης του ν.4093/2012 με την οποία καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Με πρόσφατες αποφάσεις του  ( 2626-2635/2018) το Ανώτατο Διοικητικό  Δικαστήριο της Χώρας μας (ΣτΕ – ΣΤ΄ Τμήμα) έκρινε ότι «Κατόπιν των ανωτέρω, οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλέσθηκε το αναιρεσείον Δημόσιο προς δικαιολόγηση της επίμαχης περικοπής του ν. 4093/2012, οι οποίοι συνίστανται στην επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, στην εκπλήρωση, δηλαδή, των προϋποθέσεων που τίθενται, υπό μορφή προαπαιτουμένων, για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Χώρας, δεν αρκούν, κατά τα ήδη εκτεθέντα, για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές. Και τούτο, ανεξαρτήτως του ότι το επίμαχο καταργητικό μέτρο ψηφίσθηκε όταν είχε πλέον παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσης και αφού εν τω μεταξύ είχαν σχεδιασθεί και ληφθεί τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπισή της (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 2287, 2288/2015, πρβλ. και Ολομ. 2192 – 2196/2014). Περαιτέρω, οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ειδικότερα ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, διότι, σύμφωνα και με τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά, η προϋπόθεση αυτή αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για τη συνταγματικότητα των εν λόγων περικοπών (βλ. ΣτΕ Ολομ. 2192-2196/2014). Εξάλλου, η συνταγματικότητα του καταργητικού αυτού μέτρου δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στη μεγαλύτερη της αναμενομένης ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η οποία κατέστησε μεν επιβεβλημένη τη λήψη νέων μέτρων, όχι όμως και αναγκαίως την εκ νέου περιστολή του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, ούτε στην αυξημένη αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κατ” επανάληψη επιβάρυνση των ίδιων προσώπων (βλ. ειδικώς ΣτΕ Ολομ. 2192-2196/2014). Κατ” ακολουθία των ανωτέρω, το Τμήμα άγεται κατά πλειοψηφία στην κρίση ότι η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία καταργήθηκαν από 1.1.2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και στρατιωτικούς, κατά το μέρος που η κατάργηση αυτή αφορά ειδικώς τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως οι ενάγοντες,αντίκειται στα άρθρα 25 παρ.1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.”.

Το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ που εξέδωσε τις ανωτέρω αποφάσεις , συνολικά δέκα (10) τον αριθμό δικαιώνει πανηγυρικά τους ισχυρισμούς των εν ενεργεία  υπαλλήλων του Δημοσίου περί της αντισυνταγματικότητας της εν λόγω διάταξης. Περαιτέρω η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ λόγω μείζονος σπουδαιότητας. Έχουμε ακράδαντη την πεποίθηση ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα έχει αίσια  έκβαση για τους υπαλλήλους του Δημοσίου , καθώς το άκρως αιτιολογημένο σκεπτικό των εν λόγω αποφάσεων δεν αφήνει περιθώρια για δικανικές  κρίσεις περί του αντιθέτου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η εν λόγω υπόθεση θα έχει αίσια έκβαση και από την Ολομέλεια του ΣτΕ.

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής ανοίγει  διάπλατα ο δρόμος προκειμένου τα μέλη του Σωματείου Σας (υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου), να διεκδικήσουν εντόκως τα αναδρομικά που προκύπτουν εκ της μη χορήγησης των δώρων των εορτών και του επιδόματος αδείας.

Κατόπιν των παραπάνω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αναλαμβάνω εγώ και οι συνεργάτες μου όλες τις δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες που θα απαιτηθούν  μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης , προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω αδικίες.

Η οικονομική προσφορά του Γραφείου μας  είναι η ακόλουθη :

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής : Θα πραγματοποιηθούν  ομαδικές αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα έξοδα που θα απαιτηθούν για κάθε αγωγή ορίζονται στα εξής :

α) για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας (Διοικητικό Πρωτοδικείο) τα έξοδα  προσδιορίζονται σε 25 ευρώ ανά άτομο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την κατάθεση, την σύνταξη,  επίδοση και συζήτηση της   αγωγής.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης η Δικηγορική μας Εταιρεία θα λάβει  ποσοστό 4% + ΦΠΑ επί του επιδικασθέντος ποσού.

Απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά  για την κατάθεση της αγωγής

  1. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
  2. Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας (Βεβαίωση αποδοχών) πρόσφατη.
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
  4. Εργολαβικό δίκης υπογεγραμμένο από τους συμμετέχοντες στην αγωγή.
  5. Το ειδικό έντυπο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τους συμμετέχοντες στην αγωγή.

Αίτηση σε pdf

Για κάθε ενημέρωση, διευκρίνιση ή απορία να απευθυνθείτε στο γραφείο μας ( υπ΄ όψιν κ. Βασιλόπουλου Βασίλειου , κα Δανάη Τσακάλου, τηλ. 210- 3619650, 210-3610116,  fax. 210- 3619760).

 

Με εκτίμηση ,

Η Δικηγορική Εταιρεία

Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.