You are currently viewing Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠαΣΟΝοΠ                ( Καθηκοντολόγιο)

Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠαΣΟΝοΠ ( Καθηκοντολόγιο)

Αριστοτέλους 73 Αθήνα , 23/09/2022
Τ.Κ.10434 Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 1020
Τηλ: 2108234914
Fax: 2108234916

ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Υγείας κα Μίνα Γκάγκα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμη Υπουργέ,
αποτελεί κοινή παραδοχή σε όσους ασχολούνται με το management ότι,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το Οργανόγραμμα ενός Οργανισμού, όπως πχ το
Οργανόγραμμα ενός Νοσοκομείου ή άλλου Φορέα παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
απαιτούνται δυο προϋποθέσεις:
α) Job description, δηλαδή περιγραφή της θέσης εργασίας, όπου καταγράφεται
σαφώς το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτεί μια θέση εργασίας, και
β) Job qualifications, δηλαδή το σύνολο των προσόντων και των ικανοτήτων που
πρέπει να διαθέτει κάθε εργαζόμενος, στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Αφού ληφθούν υπ΄ όψη αυτές οι δύο προϋποθέσεις, τότε και μόνο μπορεί να
προσδιοριστεί επακριβώς ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε οργανόγραμμα, και
να τεθεί σε εφαρμογή τα όποια καθήκοντα θα απορρέουν από την εκάστοτε
περιγραφή θέση εργασίας!

Η επαγγελματική ευθύνη, τόσο η Αστική όσο και η Ποινική που απορρέουν από
την εκτέλεση των καθηκόντων ενός εκάστου εξ ημών, ούτε “ανατίθεται”, ούτε
“μεταβιβάζεται”… Ως εκ τούτου, αμφισβητείται η νομιμότητα σειράς άρθρων του
καθηκοντολογίου των Νοσηλευτών, που χρησιμοποιούν τους εύηχους όρους
¨ανάθεση – καθοδήγηση – επίβλεψη¨, όροι που σε καμία περίπτωση δε στέκουν
σε σοβαρή νομική αξιολόγηση.

Με την υπ’ αρ. Γ6/Γ.Π.οικ.46042/5.8.2022 απόφαση επαναλαμβάνεται σε μεγάλο
βαθμό το περιεχόμενο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των βοηθών νοσηλευτών,
όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί στα π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165 Α’/2001) και 268/2003
(ΦΕΚ 240 Α’/2003), με σημαντικές, ωστόσο, προσθήκες. Οι βοηθοί νοσηλευτών-
τριών θα τακτοποιούν πλέον, τα ερμάρια (άρθ. μόνο, στοιχ. 32) και θα μεταφέρουν
εργαστηριακά δείγματα, έγγραφα, φακέλους ασθενών και άλλα αντικείμενα από
τμήμα σε τμήμα (άρθ. μόνο, στοιχ. 33).

Παράλληλα, υπό το καθεστώς του π.δ. 210/2001 προβλεπόταν (άρθ. 2) σειρά
νοσηλευτικών πράξεων που εκτελούν οι βοηθοί νοσηλευτών-τριών, μετά από
ανάθεση του υπεύθυνου νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η νέα ρύθμιση του
άρθ. μόνου της υ.α. Γ6/Γ.Π.οικ.46042/5.8.2022 παραγνωρίζει εντελώς την μέχρι
πρότινος ισχύουσα διατύπωση, ορίζοντας ότι «Τα καθήκοντα του Βοηθού
Νοσηλευτή είναι τα εξής (35)…». Ταυτόχρονα, στην πρώτη παράγραφο του ως άνω
μοναδικού άρθρου της απόφασης, ορίζεται ότι ο βοηθός νοσηλευτή-τριας είναι
υπάλληλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας «υπό την εποπτεία του Προϊστάμενου
Νοσηλευτή ή των Νοσηλευτών». Στα περιγραφόμενα καθήκοντα απαντώνται,
επίσης, οι ακόλουθες διατυπώσεις: «υπό την καθοδήγηση του νοσηλευτή (στοιχ.
12)», «σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσηλευτή (στοιχ. 32)», «σύμφωνα με τις
οδηγίες του προϊστάμενου ή του υπεύθυνου νοσηλευτή (στοιχ. 33)». Αλλά και στο
αντίστοιχο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης
(υπ’ αρ. Γ6/Γ.Π.οικ.45664/4.8.2022 υπουργική απόφαση), αναφέρεται ως καθήκον
«Η ανάθεση, καθοδήγηση και η επίβλεψη της εργασίας των βοηθών νοσηλευτών
και του βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού (άρθ. μόνο, στοιχ. 15)».

Είναι, δε, άξιο απορίας ότι η πλέον αμφίσημη διάταξη του π.δ. 210/2001 περί
ανάθεσης από τον υπεύθυνο νοσηλευτή στο βοηθό νοσηλευτή και
«οποιασδήποτε νοσηλευτικής πράξης… υπό την προϋπόθεση ότι την
αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο Βοηθός του
Νοσηλευτή δύναται να εκτελέσει», όχι μόνο δεν απαλείφθηκε, αλλά ούτε καν
ερμηνεύτηκε προς διασφάλιση της ασφαλούς και οριοθετημένης άσκησης των
καθηκόντων εκάστου μέλους του νοσηλευτικού προσωπικού.
ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού οδηγεί αναπόφευκτα στην καθημερινή
αξιοποίηση των βοηθών νοσηλευτών στη διενέργεια τακτικών νοσηλευτικών
πράξεων, που συνιστά εν τοις πράγμασι άσκηση αλλότριων καθηκόντων. Και αυτό
το γνωρίζουν οι πάντες στο χώρο της υγείας. Η ανάγκη αναβάθμισης των έμπειρων
συναδέλφων βοηθών νοσηλευτών-τριών είναι πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Η
Ομοσπονδία μας έχει, άλλωστε, προτείνει τη δυνατότητα των βοηθών
νοσηλευτών να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τη
χορήγηση δικαιώματος συμμετοχής τους σε κατατακτήριες εξετάσεις, κατ’
αναλογία προς τους συναδέλφους που στελεχώνουν ιδιωτικά ιδρύματα παροχής
υγειονομικής φροντίδας.
Οι διοικήσεις των νοσοκομείων μετά τις Υπουργικές Αποφάσεις έχουν έρθει σε
δυσμενή θέση και υπογράφουν «εντέλεσθαι» στην καθημερινότητα αφού έχουν
έρθει αντιμέτωποι με το εργασιακό αδιέξοδο.
Η απόσυρση των νέων καθηκοντολογίων νοσηλευτών-τριών και βοηθών
νοσηλευτών-τριών αποτελεί μονόδρομο.

Μόνο έτσι το όραμα μιας ενιαίας νοσηλευτικής, που θα αποδίδει τα μέγιστα στον
συνάνθρωπο ασθενή και το σύστημα υγείας και θα σέβεται τα εργασιακά
δικαιώματα και τις θυσίες των θεραπόντων της θα γίνει πραγματικότητα.
Πρότασή μας εφόσον υπάρχει διάθεση να γεφυρωθούν χάσματα, να γίνει
διαβούλευση με σύγχρονους όρους management που δε θα «εγκλωβίσουν» καμία
Πολιτική πρόθεση, δεν θα αποπροσανατολίσουν και δεν θα διχάσουν!

Με εκτίμηση
Για την Ε. Ε ΠαΣΟΝοΠ

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Τσόλας Θωμαή Ασλάνογλου