pasonop_orangeΣύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3892/2010, αλλά και την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Υ4α/38220/10-4-2011, ετέθησαν σε εφαρμογή ηλεκτρονικές διαδικασίες συνταγογράφησης σε όλους τους Φορείς και Μονάδες Υγείας –συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων νοσοκομείων-, η χρήση των οποίων έχει στόχο πρωταρχικά τη διασφάλιση της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών, αλλά και την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαφάνεια των διακινούμενων πληροφοριών.


  Στο άρθρο 3 του ως άνω νόμου (Ν. 3892/2010) περιγράφονται ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις του ιατρικού προσωπικού ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «… 3. Οι ιατροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή και συγκεκριμένα καταχωρίζουν τη διάγνωση, τα φάρμακα ή/και τα παραπεμπτικά. Όσον αφορά τα φάρμακα καταχωρίζουν την ονομασία (εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία), δοσολογία, περιεκτικότητα, ποσότητα των συνταγογραφημένων φαρμάκων. 4. Η συνταγή ή το παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία του ιατρού που τα καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής του…»

 Επιπλέον επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ Υ4α/38220/10.4.2011 καθίσταται σαφές ότι : «..Σε κάθε νοσοκομείο με ευθύνη του Διοικητή θα πρέπει άμεσα να εξασφαλιστεί η λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Χειρόγραφες συνταγές δεν γίνονται πλέον αποδεκτές. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα πρέπει να τηρεί στοιχεία ανά γιατρό οποιασδήποτε βαθμίδας και ειδικότητας. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει

συγκριτικά στοιχεία ανά μήνα, ανά γιατρό, ανά ειδικότητα. Το σύστημα θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα καταγραφής των φαρμάκων ανά εμπορική ονομασία, ανά δραστική ουσία και ανά θεραπευτική κατηγορία. Το σύστημα καταγραφής των 2 θεραπευτικών κατηγοριών θα πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο της Θετικής Λίστας (ATC) αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ..».

Παρά ταύτα, στη συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων νοσοκομείων, οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων, αλλά και το σύνολο σχεδόν των Νοσηλευτών, σε κάθε ωράριο, «κληρονόμησαν» την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής καταχώρισης των ιατρικών συνταγών, δηλαδή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, συνεχίζοντας μία συνήθεια χρόνων –αυτή της χειρόγραφης συνταγογράφησης-, στην οποία παράνομα και καταχρηστικά είχαν υποχρεωθεί – ατύπως όμως -από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων με την ανοχή των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων.

 Αν και θα περίμενε κανείς έντονες και συστηματικές αντιδράσεις από τους Νοσηλευτές τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, διαμαρτυρόμενοι για την ανάθεση σε αυτούς αλλοτρίων καθηκόντων, δεδομένου ότι η συνταγογράφηση δεν εμπίπτει μέχρι σήμερα στο πεδίο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους, και ενώ είναι τραγική η έλλειψή τους σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, παραδόξως αυτό δεν έχει συμβεί. Αντιθέτως, υπάρχουν αρκετοί που απροβλημάτιστα το αποδέχονται ως νοσηλευτικό καθήκον, το οποίο ενίοτε αποτελεί και την αποκλειστική αρμοδιότητα

 κάποιων στελεχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

 Ο νομοθέτης, όμως, δια του ως άνω νόμου, δεν αφήνει κανένα κενό που να επιδέχεται ερμηνεία ως προς την αρμοδιότητα και τις υποχρεώσεις των ιατρών για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ούτε εξουσιοδοτεί την εκάστοτε Διοίκηση να θεσπίζει νέες αρμοδιότητες κι επομένως να αναθέτει με διοικητική πράξη –πόσο μάλλον με προφορική απαίτηση – καθήκοντα και αρμοδιότητες στους Νοσηλευτές, αφού κάτι τέτοιο είναι παράνομο και ακυρωτέο. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 30

 του ισχύοντος Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί μόνο τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του,ενώ κάθε αλλότριο καθήκον μπορεί να του ανατεθεί μόνο σε περίπτωση επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης και για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα.

Επομένως, η εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους Προϊστάμενους Νοσηλευτές και το εν γένει νοσηλευτικό προσωπικό των 3 τμημάτων επί δύο τουλάχιστον έτη αποτελεί τόσο παράνομη και αξιόποινη πράξη, όσο και πειθαρχικό παράπτωμα.

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει απόλυτα την πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου του, κ. Ευαγγελίας Καλλιανίδου και Προϊσταμένης του Β’ Παθολογικού Τμήματος στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών, να αντιδράσει στη συνέχιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από εκείνη και τους Νοσηλευτές του Τμήματος στο οποίο προΐσταται και να ζητήσει από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου την άμεση εφαρμογή του νόμου 3892/2010 και της Υπουργικής Απόφασης Υ4α/38220/10.4.2011, προκειμένου να καταχωρούνται οι ιατρικές συνταγές ηλεκτρονικά από το ιατρικό προσωπικό του Β’ Παθολογικού Τμήματος. Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) θα παρακολουθούν την εξέλιξη του επίμαχου ζητήματος, που ήδη έχει οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ και η Διοίκηση του Σισμανογλείου Νοσοκομείου έχει δώσει αυστηρή εντολή στο ιατρικό προσωπικό να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ κάθε ανάλογης νοσηλευτικής αντίδρασης απέναντι σε ενέργειες που παραβιάζουν τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος και θεωρεί πως προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται και τα στελέχη των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων της χώρας, μεριμνώντας για τη διαφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Νοσηλευτών, καθώς και την τήρηση και εφαρμογή των ειδικών διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς, όσο και των γενικών διατάξεων του άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου

Αποφοίτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Πρόεδρος   Η Γραμματέας
 Κουτρουμπέλη Καλλιρρόη  Καρρά Βασιλική
syllogos_apof_nosil