Ηλεκτρονική Συντα 2

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Υ4α/38220/10.4.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, την υπ. αριθμ. οικ6471/12.4.2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα άρθρα 1 & 3 του ν. 3892/2010, το Π.Δ. 108 (ΦΕΚ 50/Α/1993) άρθρα 4 & 8, και το Π.Δ. 349 (ΦΕΚ 159/Α/1989), γίνεται παραδεκτό ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται τα αντίστοιχα Τμήματα των Νοσηλευτικών Μονάδων του ΕΣΥ, όσο και σε εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται, αποτελεί αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του Ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων.

Παρά ταύτα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του νόμου έως και σήμερα, στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ η ηλεκτρονική καταχώρηση των ιατρικών συνταγών γίνεται από το Νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλες τις βάρδιες.

Το γεγονός τούτο, καθιστά την πράξη αξιόποινη και πέραν των όσων ο νόμος ορίζει.

Επειδή ο νομοθέτης δια του ως άνω νομικού πλαισίου δεν αφήνει κανένα κενό που να επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία ως προς την αποκλειστική αρμοδιότητα των ιατρών στην ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών συνταγών, επειδή δεν προβλέπεται κανένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νόμου κατά το οποίο παράνομα και καταχρηστικά υποχρεώνεται το Νοσηλευτικό προσωπικό σε ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών συνταγών, επειδή το ως άνω νομικό πλαίσιο δεν παρέχει στις Διοικήσεις δια ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων τη δυνατότητα να θεσπίζουν νέες αρμοδιότητες και επομένως κάθε κανονιστική πράξη που αναθέτει – έστω και προσωρινά – καθήκοντα και αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα, στο Νοσηλευτικό προσωπικό είναι παράνομη και ακυρωτέα, ζητούμε την άμεση εφαρμογή του νόμου για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε εσωτερικούς ασθενείς από το Ιατρικό προσωπικό καθώς και την άρση της όποιας απόφασης που πιθανά υπάρχει από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, περί ανάθεσης αρμοδιότητας σχετικής με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο Νοσηλευτικό προσωπικό και το υποχρεώνει σε προδήλως παράνομη πράξη.