Ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17)

 Άρθρο 35 Μετατάξεις προσωπικού Φ.Π.Υ.Υ.,- 

Άρθρο 102 οι αμοιβές για νυχτερινά-αργίες επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα.- με αναδρομική ισχύ από 1/1/2017 

  Ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17) : Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 

Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/16
 
 ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
 
 Άρθρο 35 
 Μετατάξεις προσωπικού Φ.Π.Υ.Υ.
  1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 και στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α΄21) στη φράση «μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων» διαγράφεται η λέξη «σύμφωνη».
 
 2. Επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε., με σκοπό τη συνυπηρέτηση με σύζυγο που υπηρετεί σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε., μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια των εν λόγω μετατάξεων και αποσπάσεων εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016 και στην Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄839), όπως η απόφαση αυτή συμπληρώθηκε με την Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
 3. Για τη μετάταξη του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών απαιτείται απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του φορέα προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η εν λόγω μετάταξη δεν επιφέρει δυσμενή συνέπεια στη λειτουργία του φορέα
 
 Άρθρο 102 
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), όπως προστέθηκε με το άρθρο 54 παρ. 5 του ν. 4368/2016 (Α΄21), αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες, Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.».
 2. Η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.». Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017.

ΠΗΓΗ  : http://www.nomotelia.gr/