ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ «Π.Α.Σ.Ο.Ν.Ο.Π»

 

ΘΕΜΑ : Δικαστική Διεκδίκηση της μηνιαίας διαφοράς των σαράντα (40) ευρώ μεταξύ του επιδόματος θέσης που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος του Δημοσίου , των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ του Δημοσίου Τομέα και του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της νοσηλευτικής υπηρεσίας των Νοσοκομείων .

—————————-

Αγαπητοί εργαζόμενοι ,

Θα θέλαμε, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα έτη κυρίαρχα σε θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής και εν γένει εργασιακής κατάστασης  του νοσηλευτικού προσωπικού με εκπόνηση γνωμοδοτήσεων , με κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης καθώς και αγωγών στα αρμόδια δικαστήρια, να σας ενημερώσουμε για μια σημαντική εξέλιξη που σημειώθηκε πρόσφατα στο χώρο του νοσηλευτικού προσωπικού και αφορά το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παρ.1 περ.γ΄ του ν.4354/2015.

Με πρόσφατη απόφαση του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας μας (ΣτΕ) έκρινε σε πλήρη Ολομέλεια ότι το άρθρο 16 παρ.1 περ. γ΄ του ν.4354/2015, καθ΄ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης μειωμένου κατά 40 ευρώ έναντι του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι , αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έτσι επικύρωσε την θετική απόφαση που είχε εκδώσει το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε παραπέμψει την υπόθεση να κριθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής και την οριστική επίλυση του εν λόγω ζητήματος   ανοίγει διάπλατα ο δρόμος προκειμένου όσοι λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης , ήτοι όσοι διατελούν ή είχαν διατελέσει προϊστάμενοι της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων όλης της Χώρας , να διεκδικήσουν εντόκως τα αναδρομικά που προκύπτουν εκ της μη χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης στο ύψος που το λαμβάνουν  οι  προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι. Πρόκειται ουσιαστικά για την λήψη αναδρομικά του ποσού των 40 ευρώ ανά μήνα ως την διαφορά μεταξύ του ποσού των 250 ευρώ που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι της νοσηλευτικής υπηρεσίας και του ποσού των 290 ευρώ που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι. Το χρονικό διάστημα που μπορεί να διεκδικηθεί αφορά μια διετία.

Κατόπιν των παραπάνω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αναλαμβάνω εγώ και οι συνεργάτες μου όλες τις δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες που θα απαιτηθούν  μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης , προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω αδικίες.

Η οικονομική προσφορά του Γραφείου μας  είναι η ακόλουθη :

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής : Θα πραγματοποιηθούν  ομαδικές αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα έξοδα που θα απαιτηθούν για κάθε αγωγή ορίζονται στα εξής :

α) για τον  πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας  (Διοικητικό Πρωτοδικείο) τα έξοδα  προσδιορίζονται σε 80 ευρώ ανά άτομο , στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την κατάθεση, την σύνταξη,  επίδοση και συζήτηση της   αγωγής.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης η Δικηγορική μας Εταιρεία λόγω και του χαμηλού σχετικά ύψους των αναδρομικών (εκτιμώμενο ποσό αναδρομικών 1.000€) δεν θα λάβει κάποιο ποσοστό ως δικηγορική αμοιβή.

Το ανωτέρω ποσό των 80 ευρώ θα κατατίθεται στον υπ΄αριθμ: 5032060279834 λογαριασμό της Δικηγορικής Εταιρείας «Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες» στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

Απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά  για την κατάθεση της αγωγής

  1. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
  2. Βεβαίωση της Υπηρεσίας από κάθε ενδιαφερόμενο  σχετικά με το ύψος του επιδόματος θέσης που ελάμβανε.
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
  4. Αποδεικτικό κατάθεσης της τραπέζης για το ποσό των 80 ευρώ.

 

   Επίσης σας επισυνάπτουμε ένα ερωτηματολόγιο, καθώς και μια εξουσιοδότηση ,τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο για να ξεκινήσει δικαστικώς η διαδικασία. 

 Σχετικά Έγγραφα :   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.    ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για κάθε ενημέρωση, διευκρίνιση ή απορία να απευθυνθείτε στο γραφείο μας ( υπ΄όψιν κ.Βασιλόπουλου Βασίλειου , κα Βαλίνη Λούσκου  , τηλ. 210- 3619650, 210-3610116,  fax. 210- 3619760).

 

Με εκτίμηση ,

Η Δικηγορική Εταιρεία

Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες