Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με αντικείμενο τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ : Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)