Παράνομη η σύνθεση και η λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΝΕ

Posted on February 25, 2021, 2:50 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

25/02/2021

Με βάση τις αρχές λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και δη των Δ.Σ. ΝΠΔΔ όπως είναι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, κανένα από τα προαναφερθέντα συλλογικά όργανα δεν μπορεί να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σαφώς στο εδάφιο 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999 όπως ισχύει):

«5.Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

6.Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγον αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.»

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΝΕ λειτουργεί παράνομα με παράνομη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου μιας και σε αυτό μετέχουν από τις 11/11/2020 δεκατέσσερα μέλη αντί δεκαπέντε, μετά την εφαρμογή της απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με την οποία εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απώλεσε την ιδιότητα μέλους της ΕΝΕ γιατί διέπραξε  «αντιποίηση τίτλου», όπως λέει η εν λόγω απόφαση. Επί της αποπομπής του, όπως ενημερωθήκαμε, προσέφυγε στο ΣτΕ και δικαιώθηκε. Η υπ’ αριθμ. 2611/2020 απόφαση του ΣτΕ μάλιστα από τις 18/12/2020 έχει καθαρογραφτεί και έχει κοινοποιηθεί στην ΕΝΕ. Σύμφωνα με  αυτήν, ακυρώνεται η «ανασυγκρότηση» του ΔΣ της ΕΝΕ και κατ’ εφαρμογήν της απόφασης επιστρέφει στη θέση του, στο ΔΣ της ΕΝΕ. 

Ερωτάται λοιπόν ο κ. Υπουργός:

  1. Γνωρίζει ότι η ΕΝΕ λειτουργεί παράνομα με αποτέλεσμα όλες οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά το επίμαχο διάστημα (οικονομικές συναλλαγές κλ.π.) να πάσχουν;
  2. Γιατί δεν ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο εποπτείας στο ΔΣ της ΕΝΕ επειδή δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣτΕ;
  3. Ποιες ενέργειες προτίθεται να πράξει ώστε να αποκαταστήσει τη νομιμότητα στην διοίκηση της ΕΝΕ και να αποδώσει τις τυχόν πειθαρχικές ευθύνες σε όσους δρουν ανεξέλεγκτοι;

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.