Αριστοτέλους 73                                                                               Αθήνα , 14/09/2021

Τ.Κ.10434 Αθήνα                                                                         Αρ. Πρωτ.: 984

Τηλ: 2108234914

Fax: 2108234916               

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Την 6η Αυγούστου 2021 κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος, ν.π.δ.δ. που λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132), τα πέντε περιφερειακά τμήματα της ΕΝΕ προκήρυξαν δυνάμει των άρθρων 1 παρ. 2, 8 παρ. 1 και 17 παρ. 3 του Ν. 3252/2004, όπως ισχύουν, και του άρθρου 27 του Ν. 4816/2021 (ΦΕΚ Α΄118) με το οποίο είχαν αναβληθεί για δεύτερη φορά οι προγραμματισμένες εκλογές για τα περιφερειακά, κεντρικά και πειθαρχικά όργανα της Ενώσεως εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών τους και των αντιπροσώπων στην Συνέλευση Αντιπροσώπων της ΕΝΕ. Οι εκλογές ορίσθηκε ότι θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία.

Ας συγκρατηθεί καταρχάς ότι οι δύο μέχρι σήμερα αναβολές των εκλογών στην ΕΝΕ οφειλόταν στην πείσμονα άρνηση του Δ.Σ. να προβεί σε διεξαγωγή των εκλογών με ψηφιακά μέσα. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι η πανδημία καθιστά δυσανάλογα δύσκολη την διεξαγωγή τους με τον παραδοσιακό τρόπο τόσο λόγω του φόβου των μελών να μετάσχουν σε μια μαζική ψηφοφορία όσο και επειδή τα πλείστα των μελών δυσκολεύονται να μετάσχουν λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων τους στις νοσηλευτικές και προνοιακές μονάδες.

Η εμμονή στην ψηφοφορία με φυσική παρουσία δημιουργεί εύλογες υπόνοιες εκλογικής σκοπιμότητας εκ μέρους της σημερινής διοικήσεως της ΕΝΕ διότι ήδη από το 2016 η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει αναπτύξει για τους δημόσιους φορείς την Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ. Πρόκειται για εφαρμογή η οποία υποστηρίζει και μαζικές ψηφοφορίες (π.χ. εκλογές στα ΑΕΙ) και η οποία είναι δοκιμασμένη και ασφαλέστατη.

Η εμμονή όμως στην ψηφοφορία με φυσική παρουσία είναι όμως και παράνομη. Κατά το χρόνο προκήρυξης των εκλογών στο άρθρο 1 παρ. 4 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30-7-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β΄ 3481) οριζόταν

«4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 13), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.»

Η ανωτέρω διάταξη επαναλαμβάνεται κατά λέξη στο άρθρο 1 παρ. 4 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/6-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ Β΄ 3660), στο άρθρο 1 παρ. 4 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/13-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021» (ΦΕΚ Β΄ 3793), στο άρθρο 1 παρ. 5 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β΄ 3899), στο άρθρο 1 παρ. 4 της της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27-8-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ B΄ 3958), στο άρθρο 1 παρ. 4 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3-9-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β΄ 4054) και ήδη στο άρθρο 1 παρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10-9-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ Β΄ 4206) η οποία καλύπτει και την ημερομηνία των εκλογών (17 Σεπτεμβρίου 2021).

Δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών της ΕΝΕ είναι άνω των 150, καθώς σε αυτήν εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές της χώρας, και σε αυτήν ανήκουν 47.000 μέλη, είναι προφανές ότι η προκήρυξη των εκλογών και η διεξαγωγή τους με φυσική παρουσία είναι παράνομη.

Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝΕ να μην γνώριζαν την ύπαρξη των ανωτέρω διατάξεων. Το πιθανότερο είναι ότι εσκεμμένα τις αγνόησαν γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΕΝΕ δεν θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Στο συμπέρασμα ότι υφίσταται προσπάθεια αλλοιώσεως του εκλογικού αποτελέσματος μας οδηγεί και η μονόπλευρη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών.

Είναι απαράδεκτο, κ. Υπουργέ, ενώ η χώρα μάχεται τον κορωνοϊό, μια μειοψηφία να προσπαθεί να περιθωριοποιήσει την μάζα των νοσηλευτών για να κρατήσει μια σφραγίδα. Αυτό δεν είναι ούτε προς όφελος της δημόσιας υγείας (γιατί αλήθεια την κρίσιμη αυτή στιγμή απουσιάζει η ΕΝΕ;) ούτε της εικόνας του κλάδου των νοσηλευτών εν γένει. Παρακαλούμε συνεπώς για την παρέμβαση σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την διεξαγωγή των εκλογών σύννομα, δηλαδή με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Για την ΕΕ

Ο  Πρόεδρος                                                                   Η Γ.Γραμματέας                                                                                                                       


Γεώργιος Τσόλας                                                              Θωμαή Ασλάνογλου